а

Активности

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је данас да се у Републици Србији заштита деце од насиља у школама углавном заснива на реаговању на насиље и да школе често не препознају своју улогу у заштити деце и оценила да превенција представља предуслов за сузбијање насиља у школама.

"Систем заштите деце од насиља је више фокусиран на реаговање и заштиту него на превенцију. Програми превенције су ретки и најчешће немају велики обухват. Континуирана, свеобухватна и систематска превенција насиља се не спроводи, а Заштитник грађана сматра да је превенција предуслов за сузбијање насиља у школама", рекла је Стојановић на скупу „Србија по мери детета - инфраструктура и изазови у спровођењу“.

Стојановић је скупу, који су организовали Мисија ОЕБС у Србији и цивилна организација "Центар за права детета", рекла да подаци до којих је Заштитник грађана дошао у поступцима контроле надлежних органа показују да велики број школа у Србији и даље нема функционалан Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања као и да ученици немају сазнање о његовом постојању.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Као забрињавајући податак Стојановић је изнела да се у школама и даље дешава насиље над ученицима од стране запослених и то у нижим разредима основне школе, али и то што родитељи често нису спремни да сарађују са школама и да прихвате васпитне мере које су изречене њиховој деци због насиља.

Стојановић је подсетила да је у септембру 2022. године одржана по први пут Летња школа Заштитника грађана о правима детета коју је похађало 20 деце и младих из целе Србије узраста од 13 до 17 година, која је организована у циљу унапређења знања деце о њиховим правима и доступним механизмима заштите, као и препознавању различитих облика насиља и начинима заштите.

Уважавајући мишљење Заштитника грађана, Министарство просвете и репрезентативни просветни синдикати договорили су измене Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика према којима број деце и имовинско стање више нису међу главним већ су постали допунски критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба.

Заштитник грађана је поступајући по сопственој иницијативи упутио мишљење Министарству просвете да у Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика треба изменити критеријуме за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом, прописаних чланом 34.  став 1. тачка 5. и тачка 7.

Заштитник грађана је указао да је потребно изменити критеријум - имовно стање запосленог и критеријум – број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 године старости, тако што ће се исти примењивати само као допунски, a не као главни критеријум.

Министарство просвете је усвојило мишљење Заштитника грађана на тај начин што је преговарало са репрезентативним синдикатима, са којима је затим Влада Републике Србије 21. октобра 2022. године закључила Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика којим је прописано да се критеријуми имовно стање запосленог и број деце примењују као допунски критеријуми, односно у случајевима када више запослених има исти број бодова.

Истим изменама Посебног колективног уговора прихваћено је још једно мишљење Заштитника грађана донето након поступка покренутог по притужби Синдиката образовања Србије, Одбор Јабланичког округа, да школе неправилно и незаконито примењују чланове 34-36. Посебног колективног уговора што доводи до повреде и угрожавања права запослених, као и регуларности спровођења поступка бодовања запослених за чијим радом је престала потреба.

Мишљење Заштитника грађана да је потребно уредити састав и број чланова комисије која директору образовне установе даје предлог запосленог за чијим радом је престала потреба уважено је тако што је изменама Посебног колективног уговора прописало да комисија има најмање три члана, да је број чланова увек непаран и да је обавезни члан секретар установе.

 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Унапређење нормативног оквира и превентивних механизама и политика у области заштите деце од сексуалне експлоатације и злостављања у приватном сектору, као и едукација деце и одраслих о препознавању и заштити од ове врсте насиља најбољи су начин за побољшање положаја деце, оцењено је данас на конференцији „Национални дијалог о заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања“.

Конференцији, коју су организовали Заштитник грађана Републике Србије и Мрежа организација за децу Србије, присуствовали су представници посланичких група и одбора у Народној скупштини Републике Србије, представницима ресорних министарстава, државних и покрајинских институција, градских управа, судова, струковних удружења, цивилног сектора, независних државних институција и међународних организација.

Отварајући конференцију, заштитник грађана Зоран Пашалић је изјавио да су последњих година деца најчешће жртве трговине људима, а да је најзаступљенији вид њиховог злостављања управо сексуална експлоатација.

"Приватни сектор и привреда, а посебно туризам и угоститељство, представљају критичну тачку у којој су деца у посебном ризику од сексуалне експлоатације. За ефикасну борбу против сексуалног искоришћавања деце неопходне су, пре свега, измене нормативних аката, али и ангажовање друштвено одговорних компанија“, рекао је Пашалић.

Директор Мреже организација за децу Србије Саша Стефановић је такође нагласио важност учешћа приватног сектора и цивилног друштва у спречавању сексуалне експлоатације деце путем примене интерних норми кроз ауторегулативу и корегулативу и додао да је та организација израдила интерне политике које могу да користе свим удружењима која раде директно са децом.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Потпредседница Народне скупштине Републике Србије и чланица скупштинског Одбора за права детета Елвира Ковач представила је активности парламента на изменама домаћег законодавства и примени међународних конвенција у области заштите права детета и навела да су у борби против сексуалне експлоатације потребне и вршњачке едукације.

Министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић нагласила је да је неприхватљива свака врста насиља и да је у борби против сексуалне експлоатације деце веома важна превенција и указивање на сексуално узнемиравање које је често увод у сексуално злостављање.

Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Миомир Ђорђевић указао је да се центри за социјални рад често први сусрећу са случајевима сексуалног злостављања деце и навео да ова тема захтева ангажовање више надлежних органа и других државних актера и исказао спремност министарства да учествује у активностима на заштити деце од сексуалне експлоатације.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

"Сваке године милиони деце су изложени сексуалном злостављању у оквиру породице, друштвене заједнице, у спорту, у школи… Свака држава има проблем са сексуалним искоришћавањем деце а разлика је само у приступу решавању тог проблема“, рекла је директорка УНИЦЕФ-а у Србији Дејана Костадинова.

Помоћница директора Сектора за пружање подршке у заступању и заштити интереса чланица, Привредне коморе Србије Гордана Тиодоровић рекла је да у Србији постоје компаније које примењују интерне протоколе за заштиту деце од злостављања и да је ПКС спремна да својим ангажманом потпомогне начин решавања проблема сексуалне експлоатације деце у приватном сектору.

Заменица заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић представила је активности ове независне институције на заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања, али и превентивни рад кроз Панел младих саветника Заштитника грађана у оквиру којег деца и млади уче о правима детета и начинима њихове заштите.

 
 

Заштитник грађана је, у поступку покренутом по сопственој иницијативи на основу медијских информација да је почетком јуна ове године отац, страни држављанин, на силу узео своју децу и одвео их у суседну државу, утврдио пропусте у раду Градског центра за социјални рад у Београду јер није поступао по међународнoј конвенцији.

Заштитник грађана је поводом навода у медијима да су првостепеном одлуком нашег суда деца поверена мајци, али и да је мајка прекршила претходну одлуку суда у Швајцарској јер је децу довела у Србију, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства правде, Министарства унутрашњих послова и Градског центра за социјални рад у Београду.

Током поступка контроле, Заштитник грађана је, између осталог, утврдио да је Градски центар за социјални рад у Београду направио пропуст у раду јер није у конкретном случају применио одговарајући пропис - Хашку конвенцију о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу стране судске одлуке и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце.

Наиме, у поступку је утврђено да је породица живела у Швајцарској, да је швајцарски суд приликом развода брака одлучио да се деца ставе под искључиво старатељство оца деце са местом становања на његовој адреси, али и да је мајка у априлу 2021. године, без знања оца, децу довела у Србију и да је истог месеца поднела нашем суду тужбу за развод брака.

Заштитник грађана је у поступку утврдио и да је отац деце, који је хрватски држављанин, у јануару 2022. године обавестио надлежни суд у Београду да је о разводу брака одлучио суд у Швајцарској, да је поднео кривичну пријаву против мајке деце због одузимања деце и да је раније мајку деце пријавио за насиље, због чега је са децом боравио у сигурној мушкој кући у Швајцарској - од јула до децембра 2020. године.

У овом случају, Министарство за бригу о породици и демографију извршило је надзор над стручним радом овог београдског Центра током којег је утврђено да Центар није поступао у складу са стандардима стручног рада јер није благовремено и целовито извршио процену стања, потреба и ризика за све чланове породице, наводи Заштитник грађана.

Ресорно министарство је у извештају о надзору навело да је мајка незаконито задржала децу у Србији у априлу 2021. године, да је у конкретном случају надлежност за одлучивање о родитељској одговорности и након незаконитог одвођења деце требало да задржи орган у Швајцарској и да није било основа за поступање органа старатељства за давање налаза и стручног мишљења.

Заштитник грађана је обавештен да је наведени пропуст, према мишљењу ресорног министарства, имао за последицу неосновано пролонгиран боравак деце у сигурној кући уз родитеља коме деца нису поверена на самостално вршење родитељског права.

Министарство је наложило Градском центру за социјални рад у Београду да покрене поступке за утврђивање дисциплинске одговорности запослених који су били укључени у рад на овом случају али и да све запослене у Центру упозна са извештајем надлежног министарства како би се спречило понављање сличних пропуста у будућности, утврдио је Заштитник грађана.

 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас, поводом 20. новембра - Међународног дана детета, да се права сваког детата морају штитити у свакој прилици без изузетка, али да исто тако права детета имају и своја ограничења, а то су права других - права наставника, учитеља, родитеља и вршњака.

„Свако дете има, између осталог, право на образовање, на дружење, на здрав психо-социјални развој и безбрижно детињство. Међутим, права детета имају и своја ограничења онда када почињу да ограничавају права других, тачније права вршњака, родитеља, учитеља и наставника“, навео је Пашалић.

У сусрет обележавању Међународног дана детета, Заштитник грађана је у петак 18. 11. 2022. године одржао едукативну радионицу о правима детета и њиховој заштити са ученицима шестог разреда ОШ „Ратко Митровић“ из Београда који су, између осталог, критиковали насилно понашање ученика средње Техничке школе из Трстеника према наставнику, све то снимали и поставили на друштвене мреже.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Ученици ОШ „Ратко Митровић“ из Београда су заједнички закључили да је у таквим ситуацијама неопходно радити и са децом и са наставницима, уз ангажовање родитеља и шире заједнице, како би се више пажње посветило превенцији насиља а не само реакцији на насиље када се оно већ деси.

Радионицу, са циљем унапређења знања и разумевања деце и младих о њиховим правима и доступним механизмима заштите, водили су ученици полазници Летње школе Заштитника грађана која је одржана у Новом Саду у септембру ове године, заједно са запосленима из Стручне службе Заштитника грађана и чланицом Панела младих саветника Заштитника грађана.

Европски дан заштите деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања који данас обележавамо је прилика да додатно подигнемо свест о важности спречавања сваке врсте насиља над децом, истакао је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Tо уједно прилика да сагледамо проблеме и изазове који су пред нама. Сексуална експлоатација деце на друштвеним мрежама је у порасту, чему погодује низак ризик од откривања починиоца. Такође, дигитална неупућеност одраслих у интернет-активности деце доприноси већој доступности и изложености деце, навео је Пашалић.

Заштитник грађана је нагласио да је веома важно да подигнемо свест о томе да се овај тежак облик кривичног дела дешава у нашем блиском окружењу, али и да утичемо на релевантне институције да повећају своје напоре у његовом сузбијању, као и унапређењу свеобухватне заштите деце.

Заштитник грађана Зоран Пашалић јуче се састао са министарком за бригу о породици и демографију Даријом Кисић како би се разговарало о потреби измена Породичног закона, којима би се додатно унапредио положај и заштита деце у Републици Србији, а тиме и заштита деце од све врсте искоришћавања.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је данас са министарком за бригу о породици и демографију Даријом Кисић о заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања, као и о неопходности измене Породичног закона којима би се додатно унапредио положај и заштита деце у Републици Србији, а тиме и заштита деце од ове врсте искоришћавања.

Пашалић је подсетио да је Заштитник грађана био члан Радне групе Министарства за бригу о породици и демографију у претходном сазиву која је припремила Нацрт измена Породичног закона и додао да су те измене усмерене на унапређење породично правне заштите.

Кисић је навела да је за заштиту деце од сексуалне експлоатације важно утврдити колико млади умеју да препознају такву врсту искоришћавања а затим радити на њиховој едукацији.

Састанку су присуствовали заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић и директор Мреже организација за децу Србије (МОДС) Саша Стефановић који су упознали министарку са истраживањем о напретку земаља у заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања, као и са важећим законодавним оквиром у овој области како би се заједнички размотрила могућност за његово унапређење са аспекта надлежности Заштитника грађана и Министарства за бригу о породици и демографију.

Стојановић је истакла да је Нацртом измена Породичног закона, који је израдила Радна група, избрисана одредба која омогућава склапање брака између малолетника са навршених 16 година уз дозволу суда.