а

Законске иницијативе

Заштитник грађана затражио је од Министарства финансија Републике Србије да јасно дефинише који орган је надлежан за издавање потврде/уверења законским заступницима вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину, како би остварили право на ослобађање од плаћања пореза на употребу моторног возила. Заштитник грађана у иницијативи наводи да би Министарство финансија решење за ову ситуацију требало да пронађе у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством за бригу о породици и демографију и Министарством просвете.

Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи, Министарству просвете, науке и технолошког развоја упутио иницијативу за измену важећих прописа из области образовања и васпитања која предвиђа да надлежност просветне инспекције и педагошког надзора, поред јавних и приватних установа, буде проширена и на привредне субјекте који врше делатност образовања.

„Одредбе Закона о основама система образовања и васпитања у вези са процедуром код оснивања установа, затим одредбе о безбедности деце, правилима понашања и забранама дискриминације и злостављања, повреде части и угледа, које се примењују у установама, треба да се примењују и на привредне субјекте који обављају делатност образовања које није обухваћено овим законом“, навео је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана предлаже да важећи прописи који се односе на процес образовања и васпитања убудуће обухватају све субјекте који у њему учествују, укључујући и групе привредних субјеката који спроводе образовно-васпитне процесе независно од законом регулисаног система образовања и васпитања, и за сада без надзора и контроле поменутог система.

Пашалић истиче да би предложене измене прописа требало да се односе на образовање које привредни субјекти обављају као своју претежну али и као споредну делатност.

„Неопходно је проширити надлежност просветне инспекције и стручно педагошког надзора поред јавних и приватних установа и на привредне субјекте у вршењу делатности образовања које нису обухваћене Законом о основама система образовања и васпитања, у циљу једнаке заштите права и интереса деце и ученика у образовању“, поновио је Пашалић.

Заштитник грађана истиче да процес образовања и васпитања, због своје важности посебно када су у питању младе генерације, мора бити на исти начин уређен и на истом закону заснован за све који у њему учествују или су на било које друге начине укључени.

„Ситуација у којој цела једна група привредних субјеката може да спроводи различите облике образовно-васпитног процеса независно од законом регулисаног система образовања и васпитања и без надзора и контроле поменутог система, може да доведе до многих нежељених последица, како на краткорочном, тако и на дугорочном плану“, нагласио је Пашалић.

Заштитник грађана доставио је Министарству просвете, науке и технолошког развоја Мишљење на текст Нацрта закона о уџбеницима.

Attachments:
Download this file (Misljenje.pdf)Мишљење

Заштитник грађана констатује да Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом унапређује положај жена које се баве пољопривредном делатношћу или које обављају послове ван радног односа у вези са остваривањем права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, односно одсуства ради неге и посебне неге детета, као и да унапређује начин и поступак исплате накнаде зарада у односу на постојеће законско решење.

Истовремено, ради унапређења појединих решења садржаних у Нацрту, Заштитник грађана указује на потребу да се одређене одредбе измене, допуне, односно прецизирају, као што је ситуација када послодавац није извршавао своју обавезу уплате доприноса за социјално осигурање запосленог. Заштитник грађана у свом Мишљењу указује и да је потребно брисати ограничење које се односи на број деце која остварују право на дечји додатак, који не сме бити диктиран редоследом рођења и бројем деце у породици.

Заштитник грађана поздравља чињеницу да је Министарство уважило иницијативу коју је 03. 12. 2014. године Заштитник грађана упутио Влади Србије, а која се односи на услове за остваривање права на родитељски и дечји додатак и неусклађеност прописа са прописима у области образовања и васпитања.

 

Заштитник грађана упутио је Влади Републике Србије Иницијативу за измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом

Заштитник грађана упутио је Влади Републике Србије  Иницијативу за усвајање Предлога закона о потврђивању Факултативног протокола уз Конвенцију о правима детета о поступку достављања и разматрања представки.

Заштитник грађана сматра потребним да се уреде  услови, начин и поступак закључивања уговора између спортских организација/клубова и малолетних спортиста и успоставе механизми заштите најбољих интереса деце у процесу уговарања и заштите деце од искоришћавања