а

Мишљења и ставови

Заштитник грађана упутио је јединицама локалне самоуправе у Републици Србији мишљење у којем их позива да у складу са својим могућностима, континуирано расписују конкурсе за додељивање ученичких и студентских стипендија и у конкурсе уводе блаже критеријуме за доделу ученичких и студентских стипендија деци и младим особама са сметњама у развоју и са инвалидитетом. На тај начин би локалне самоуправе унапредиле положај и степен остваривања права на образовање деце и младих особа са сметњама у развоју и са инвалидитетом.

Наиме, резултати истраживања Удружења студената са хендикепом, спроведеног 2021. године, показују да веома мали број јединица локалне самоуправе у Републици Србији расписује конкурсе на наведени начин.

Заштитник грађана сматра да је потребно укључивање блаже дефинисаних критеријума за стипендирање ученика и студената са сметњама у развоју и са инвалидитетом у све конкурсе локалних самоуправа за доделу ученичких и студентских стипендија, како би се омогућило инклузивно образовање и васпитање што већем броју деце и младих са инвалидитетом. На тај начин се тим особама пружа подршка да остваре своје пуне капацитете, да постану економски независне и у потпуности се интегришу у друштво.

Заштитник грађана затражио је од Скупштине општине Сјеница да Националном савету бошњачке националне мањине достави образложени одговор због чега нису прихваћени њихови предлози за чланове школских одбора у три школе у том месту и да размотри могућност доношења нове одлуке о именовању чланова школских одбора уз разматрање предлога овог националног савета као овлашћеног предлагача.

Заштитник грађана покренуо је у октобру прошле године поступак контроле правилности и законитости рада СО Сјеница по притужби Националног савета бошњачке националне мањине да надлежни орган приликом именовања чланова школских одбора у Гимназији „Јездимир Ловић“ и основним школама „12. децембар“ и „Јован Јовановић Змај“ у Сјеници није уважио предлоге овог савета и није доставио образложење о разлозима неименовања предложених чланова.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да је СО Сјеница поступајући на овај начин онемогућила бошњачки Национални савет да врши своја законска овлашћења у области образовања.

СО Сјеница у изјашњењу Заштитнику грађана наводи да су чланови школских одбора именовани на предлог Општинског већа Сјеница, не осврћући се на обавезу да размотри предлоге за чланове школског одбора од стране других овлашћених предлагача, а није обавестила Заштитника грађана ни о разлозима због којих није прихватила предлоге Националног савета бошњачке националне мањине.

У мишљењу са препорукама, Заштитник грађана тражи од овог органа да у будућем раду обавезно разматра све предлоге које упућује Национални савет бошњачке националне мањине као овлашћени предлагач посебно када је реч о именовању представника јединице локалне самоуправе у установи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за коју је утврђено да је посебног значаја за образовање националне мањине.

Право деце на заштиту од свих облика насиља и заштиту од прекомерног мешања у њихову приватност и право детета жртве насиља на опоравак и реинтеграцију, за медије значи обавезу да у извештавању о насиљу над децом покажу највиши могући ниво опреза. Дужност је и министарства, у чијој је надлежности надзор над применом Закона о јавном информисању и медијима, да предузима мере према медијима који приликом извештавања не обезбеде прописане мере заштите детета, стоји у Мишљењу Заштитника грађана упућено Министарству културе и информисања, у којем је истовремено упутио препоруку том министарству да поново размотри оправданост предузимања мера према дневном листу „Вечерње новости“ због чињења деце препознатљивим у свом извештавању.

Поступајући по притужбама грађанки, Заштитник грађана је у Мишљењу упућеном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања указао да је неопходно члан 12. став 7. Закона о финансијској подршци породици са децом ускладити са чланом 96. Закона о раду, како би се родитељима деце са сметњама у развоју, деце са инвалидитетом и тешко болесне деце, за коју је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица, омогућило да остваре право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета, пошто је реч о правима која се међусобно не искључују

Заштитник грађана поздравља напоре предлагача на изради нове стратегије у области превенције и заштите деце од насиља имајући у виду да резултати бројних доступних истраживања указују да је насиље према деци у Србији и даље раширена појава у свим окружењима у којима деца бораве: у породици, предшколској установи, школи, институцијама, али и чињеницу појаве нових видова насиља попут дигиталног насиља, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана на Предлог стратегије упућеном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Attachments:
Download this file (Misljenje.doc)Мишљење

Attachments:
Download this file (Misljenje.pdf)Мишљење