а

Поступци контроле

Заштитник грађана обуставио је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Министарства просвете због ангажовања ученика за дежурство за време трајања наставе. Поступак је покренут по сопственој иницијативи а након трагичног догађаја у Основној школи “Владислав Рибникар” 3.маја ове године, када су међу убијенима биле и ученице које су тог дана дежурале у холу школе.

Поступајући по захтеву Заштитника грађана, Министарство је доставило Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописује мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика , који је усвојен крајем маја прошле године. У том упутству нигде се не помиње дежурство ученика, што значи да у наведеним установама није могуће увести дежурство ученика за време наставе. Међутим, трагичан догађај од 03. маја ове године, на жалост, показао је да пракса у неким школама у нашој земљи  и даље предвиђа дежурство ученика. Стога је Заштитник грађана затражио да Министарство преко надлежних школских управа обавести  све школе да дежурство ученика у току наставе није дозвољено и да је незаконито, а да оне установе које то имају, одмах прекину са тим.

Министарство је обавестило Заштитника грађана да је свим директорима школа проследило акт у коме је указано да Упутство прописује да установа утврђује распоред дежурства запослених, а не и ученика, које запослени треба и да заштите.

Заштитник грађана затражио је од Центра за социјални рад Ковин да у случајевима када родитељи злоупотребљавају родитељско право, чиме врше насиље над децом, размотри да ли су се стекли услови за предузимање мера из надлежности органа старатељства, као што је покретање поступка за лишење родитељског права.

У поступку по притужби грађанке  да запослени у Центру нису предузели мере из своје надлежности иако су знали да јој бивши супруг ускраћује контакте са дететом, због чега је и кривично осуђиван, Заштитник грађана истиче да је орган старатељства дужан да поступа целовито, благовремено и ефикасно, руководећи се принципом најбољих интереса детета и начелом хитности породично-правне заштите детета, у потпуности поштујући правне норме и стандарде стручног рада утврђене законом и Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад.

Након што је Заштитник грађана покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада Завода за денталну медицину и Универзитетског клиничког центра у Крагујевцу, обновљена је сарадња између УКЦ и Завода за стоматологију Крагујевац у јулу ове године. Потписивањем новог Протокола о сарадњи наставиће се лечење, односно санација уста и зуба деце са сметњама у развоју у општој анестезији у хируршкој сали Универзитетског клиничког центра Крагујевац, чиме ће се избећи додатни трошкови и потешкоће деци и њиховим родитељима за одлазак у Београд.

Наиме, Заштитник грађана је дошао до сазнања да су УКЦ и Завод за стоматологију у Крагујевцу раније имали закључен споразум о сарадњи пружања стоматолошких услуга деци са сметњама у развоју, али да због престанка споразума деца са аутизмом су упућивана у Београд ради санације уста и зуба у општој анестезији, због чега је Заштитник грађана покренуо испитни поступак по сопственој иницијативи.

На основу пријаве Заштитника грађана Центар за заштиту жртава трговине људима је  идентификовао четворо малолетне деце као жртве трговине људима у смислу експлоатисања од стране оца принудом на просјачење.

Заштитник грађана је наиме у јануару ове године на основу сазнања из медија да је полиција у Београду ухапсила оца због занемаривања и злостављања своје петоро деце које је приморавао да просе, од Центра за заштиту жртава трговине људима затражио информације о поступању у том случају, а од Трећег основног јавног тужилаштва у Београду да га извести о околностима лишења слободе оца. Центар за заштиту жртава трговине људима обавестио је Заштитника грађана да је по пријави овог органа покренуо поступак идентификације петоро малолетне деце због сумње да су експлоатисани кроз принуду на просјачење, и идентификовао четворo деце као жртве трговине људима.

Заштитник грађана је истовремено по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства за бригу о породици и демографију и Градског центра за социјални рад Београд, код којих није утврдио пропусте.

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Предшколске установе "Влада Обрадовић Камени" у Пећинцима јер није поштовала обавезу заштите најбољег интереса детета тиме што је онемогућила појединој деци даље коришћење услуга те установе у складу са закљученим и важећим уговорима са њиховим родитељима

Заштитник грађана је по притужби грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Општинске управе Сремска Митровица, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Пећинцима.

"Обавезујући родитеље који су већ закључили уговоре на неодређено време а који нису раскинути у складу са уговором и законом, да поднесу нови захтев за упис деце, Предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ је прекршила принципе добре управе јер је на овај начин код родитеља/старатеља деце која већ похађају ту установу, створио погрешан закључак да ће подношењем нових захтева претходно закључени уговори престати да важе", утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана сматра да уговори који су са родитељима закључени на неодређено време нису престали да важе са подношењем нових захтева родитеља, јер овакав основ за раскид уговора не познаје ни Закон о облигационим односима, нити је исти наведен у уговорима као један од разлога за раскид уговора, као резултат сагласне воље странака.

"У свим активностима које се тичу детета, дужност је свих да се руководе најбољим интересима детета. Превасходност најбољег интереса детета подразумева да интерес детета има предност над интересом родитеља/старатеља, органа управе, установе или институције, у свим ситуацијама када се ови интереси разликују од интереса детета", сматра Заштитник грађана.

Заштитник грађана у преопрукама за отклањање недостатака тражи од директорке ПУ „Влада Обрадовић Камени“ да поступи по Решењу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице из марта 2023. године и да  предузме мере како би сва незаконито исписана деца, међу којима су и деца притужилаца, наставила остваривање права на предшколско васпитање и образовање.

У препорукама, Заштитник грађана тражи да ова предшколска установа свој Правилник о упису деце и раду уписне комисије од 11. 03. 2023. године усклади са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању и да предвиди да за децу која већ бораве у тој установи по основу важећег уговора и настављају даљи боравак, родитељи односно законски заступници, неће подносити нови захтев за упис у наредну годину.

Директор ПУ "Влада Обрадовић Камени" треба да у року од 30 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Заштитник грађана окончао је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Центра за социјални рад Нова Црња поводом напада малолетног лица на двоје грађана 13. маја 2023. године и затражио покретање дисциплинског поступка против стручног тима органа старатељства који је поступао у наведеном предмету због несавесног и рада супротног стандардима и нормативима рада. Утврђено је да Центар за социјални рад није покренуо поступак лишења родитељских права родитеља малолетног дечака који је починио напад, упркос чињеници да су оба родитеља правоснажно осуђена за кривично дело занемаривање и запуштање малолетног детета док мере које је предузимао нису пратиле сачињавање плана као и резултата које су дале.

Такође, Заштитник грађана је затражио од основне школе да пре почетка школске године предузме мере како би се обезбедила заштита права остале деце из наведене породице, у циљу њиховог повратка и похађања обавезног основног образовања и васпитања.

Заштитник грађана је, након окончаног поступка контроле законитости и правилности рада надлежних органа, затражио од Предшколске установе „Полетарац“ у Оџацима да у најкраћем могућем року донесе одлуку у дисциплинском поступку покренутом против једног запосленог због кршења забране насиља, злостављања и занемаривања из члана 111. Закона о основама система образовања и васпитања. Заштитник грађана у препорукама за отклањање утврђених пропуста тражи од ПУ „Полетарац“ да убудуће, приликом одређивања послова и радних задатака педагошким асистентима за децу и ученике ромске националности, води рачуна да та лица обављају само послове и радне задатке за које су овлашћени.