а

Саопштења

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да је ова независна државна институција интензивирала рад у циљу заштите од трговине људима, превасходно деце као најрањивије категорије становништва, и да је прошле године својим контролним поступцима допринела идентификовању више жртава трговине људима. 

"У 2022. години смо у оквиру поступака контроле по први пут упутили две пријаве Центру за заштиту жртава трговине људима, на основу којих је идентификовано више жртава, којима је пружена заштита. Почетне информације о могућности постојања трговине људима добили смо из медија", рекла је Стојановић на предавању студентима Правног факултета Универзитета у Београду, у оквиру Правне клинике за сузбијање трговине људима.

Стојановић је студенте упознала са овлашћењима, начином рада и надлежностима Заштитника грађана, посебно новим надлежностима које су му додељене Законом о Заштитнику грађана усвојеним у новембру 2021. године, међу којима је и надлежност националног известиоца у области трговине људима.

Она је указала да Заштитник грађана посебну пажњу посвећује деци и младима из осетљивих група, као што су деца са сметњама у развоју, са инвалидитетом, деца припадници националних мањина, деца жртве насиља, злостављања, експлоатације и трговине људима, деца у покрету, деца која живе и раде на улици, деца без родитељског старања.

 "Поново истичем да је за заштиту од трговине људима пре свега важна општа информисаност грађана, посебно деце и младих, о изворима и врстама ризика од трговине људима. Неопходна је, такође, адекватна и благовремена сарадња надлежних органа на заштити жртава трговине људима, која је у изостала у одређеним случајевима које смо радили, а због чега је дошло пролонгирања пружања заштите жртвама", навела је заменица Заштитника грађана.

Заштитник грађана поседује дугогодишње искуство и знање у контроли рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима или на сексуалну злоупотребу и злостављање деце. Ефикасан рад ове институције наставићемо и кроз обављање послова националног известиоца у области трговине људима, рекла је Стојановић.
 

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а на основу објава у медијима да је у београдском насељу Миријево отац годинама држао своје дете у изолацији у стану у лошим хигијенским условима али и да је породица од рођења детета на евиденцији Градског центра за социјални рад Београд, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада шест надлежних органа и у духу добре сарадње затражио информације и судске одлуке од Првог основног суда у Београду.

Заштитник грађана од Градског центра за социјални рад у Београду, чија су два одељења - Палилула и Звездара - радила са породицом, тражи да му најкасније у року од 15 дана достави податке о активностима тих одељења у досадашњем раду са породицом имајући у виду да је породица на евиденцији центра од рођења детета, као и о активностима које су предузели ради заштите детета након сазнања да је дете жртва насиља и родитељског занемаривања. Градски центар треба да достави и податке да ли је дете похађало предшколски програм, да ли сада похађа основну школу и да ли је орган старатељства предузео мере како би детету било омогућено остваривање права на образовање.

Заштитник грађана затим од домова здравља Звездара и Палилула тражи да га у истом року обавесте да ли је дете лечено у овим установама, да ли су  здравствени радници до сада приметили знаке насиља или родитељског занемаривања по питању здравственог статуса детета (између осталог и да ли је уредно вакцинисано) и да ли је насиље односно занемаривање пријављено другим надлежним установама.

Од Управе Градске општине Звездара Заштитник грађана тражи да га обавести да ли дете похађа основну школу, да ли је претходно похађало припремни предшколски програм и да ли је у вези са тим информацијама Управа предузимала активности из своје надлежности уколико је детету  поступањем родитеља било ускраћено остваривање права на образовање и васпитање.

Такође, Заштитник грађана од Министарства за бригу о породици и демографију тражи да изврши ванредни стручни надзор над радом Градског центра за социјални рад у Београду - Одељења Палилула и Звездара, и да му резултате надзора достави најкасније у року од 15 дана од дана.

Заштитник грађана затим од Министарства унутрашњих послова тражи да га најкасније у року од 15 дана извести о предузетим активностима по пријавама у претходном периоду, као и активностима предузетим од сазнања да је дете жртва насиља и родитељског занемаривања.

У духу добре сарадње, Заштитник грађана од Првог основног суда у Београду, а имајући у виду да је према наводима из медија надлежни центар покренуо поступак лишења родитељског права за оба родитеља, а суд донео одлуку да се дете повери оцу на самостално вршење родитељског права, тражи да му достави информације о свим поступцима који су вођени или се тренутно воде пред тим судом у вези са овим случајем, а уколико су поступци окончани да достави копије судских одлука.

На основу информација из медија да је двогодишња девојчица из села у околини Зајечара преминула након што ју је претукао ванбрачни супруг њене мајке, Заштитник грађана је покренуо поступке контроле законитости и правилности рада надлежних државних органа.

Центар за социјални рад Зајечар у року од 15 дана треба да обавести Заштитника грађана да ли је и пре трагичног догађаја у породици преминуле девојчице било пријава или сазнања за насиље у породици или занемаривање детета од стране мајке, као и о свим чињеницама и околностима овог случаја.

Такође, Заштитник грађана је затражио од  Министарства за бригу о породици и демографију да изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад Зајечар и у року од 15 дана обавести Заштитника грађана да ли је било пропуста у раду центра у поступцима који се односе на породицу девојчице, а посебно када је у питању поступање органа старатељства у заштити детета од насиља, злостављања и занемаривања.

Заштитник грађана је од Здравственог центра у Зајечару затражио да га у року од 15 дана  обавести да ли су код девојчице од стране здравствених радника центра, који су до сада пружали здравствену заштиту девојчици, уочавани или пријављивани знаци насиља или знаци родитељског занемаривања када је у питању здравствени статус детета.

Даље, потребно је да Министарство унутрашњих послова обавести Заштитника грађана да ли су и пре трагичног догађаја надлежни органи МУП-а имали сазнања или добијали пријаве за насиље или занемаривање детета у породици у којој је живела девојчица, као и о свим предузетим активностима полиције након трагичног догађаја.

Заштитник грађана је, у поступку покренутом по сопственој иницијативи на основу медијских информација да је почетком јуна ове године отац, страни држављанин, на силу узео своју децу и одвео их у суседну државу, утврдио пропусте у раду Градског центра за социјални рад у Београду јер није поступао по међународнoј конвенцији.

Заштитник грађана је поводом навода у медијима да су првостепеном одлуком нашег суда деца поверена мајци, али и да је мајка прекршила претходну одлуку суда у Швајцарској јер је децу довела у Србију, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства правде, Министарства унутрашњих послова и Градског центра за социјални рад у Београду.

Током поступка контроле, Заштитник грађана је, између осталог, утврдио да је Градски центар за социјални рад у Београду направио пропуст у раду јер није у конкретном случају применио одговарајући пропис - Хашку конвенцију о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу стране судске одлуке и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце.

Наиме, у поступку је утврђено да је породица живела у Швајцарској, да је швајцарски суд приликом развода брака одлучио да се деца ставе под искључиво старатељство оца деце са местом становања на његовој адреси, али и да је мајка у априлу 2021. године, без знања оца, децу довела у Србију и да је истог месеца поднела нашем суду тужбу за развод брака.

Заштитник грађана је у поступку утврдио и да је отац деце, који је хрватски држављанин, у јануару 2022. године обавестио надлежни суд у Београду да је о разводу брака одлучио суд у Швајцарској, да је поднео кривичну пријаву против мајке деце због одузимања деце и да је раније мајку деце пријавио за насиље, због чега је са децом боравио у сигурној мушкој кући у Швајцарској - од јула до децембра 2020. године.

У овом случају, Министарство за бригу о породици и демографију извршило је надзор над стручним радом овог београдског Центра током којег је утврђено да Центар није поступао у складу са стандардима стручног рада јер није благовремено и целовито извршио процену стања, потреба и ризика за све чланове породице, наводи Заштитник грађана.

Ресорно министарство је у извештају о надзору навело да је мајка незаконито задржала децу у Србији у априлу 2021. године, да је у конкретном случају надлежност за одлучивање о родитељској одговорности и након незаконитог одвођења деце требало да задржи орган у Швајцарској и да није било основа за поступање органа старатељства за давање налаза и стручног мишљења.

Заштитник грађана је обавештен да је наведени пропуст, према мишљењу ресорног министарства, имао за последицу неосновано пролонгиран боравак деце у сигурној кући уз родитеља коме деца нису поверена на самостално вршење родитељског права.

Министарство је наложило Градском центру за социјални рад у Београду да покрене поступке за утврђивање дисциплинске одговорности запослених који су били укључени у рад на овом случају али и да све запослене у Центру упозна са извештајем надлежног министарства како би се спречило понављање сличних пропуста у будућности, утврдио је Заштитник грађана.

 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Унапређење нормативног оквира и превентивних механизама и политика у области заштите деце од сексуалне експлоатације и злостављања у приватном сектору, као и едукација деце и одраслих о препознавању и заштити од ове врсте насиља најбољи су начин за побољшање положаја деце, оцењено је данас на конференцији „Национални дијалог о заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања“.

Конференцији, коју су организовали Заштитник грађана Републике Србије и Мрежа организација за децу Србије, присуствовали су представници посланичких група и одбора у Народној скупштини Републике Србије, представницима ресорних министарстава, државних и покрајинских институција, градских управа, судова, струковних удружења, цивилног сектора, независних државних институција и међународних организација.

Отварајући конференцију, заштитник грађана Зоран Пашалић је изјавио да су последњих година деца најчешће жртве трговине људима, а да је најзаступљенији вид њиховог злостављања управо сексуална експлоатација.

"Приватни сектор и привреда, а посебно туризам и угоститељство, представљају критичну тачку у којој су деца у посебном ризику од сексуалне експлоатације. За ефикасну борбу против сексуалног искоришћавања деце неопходне су, пре свега, измене нормативних аката, али и ангажовање друштвено одговорних компанија“, рекао је Пашалић.

Директор Мреже организација за децу Србије Саша Стефановић је такође нагласио важност учешћа приватног сектора и цивилног друштва у спречавању сексуалне експлоатације деце путем примене интерних норми кроз ауторегулативу и корегулативу и додао да је та организација израдила интерне политике које могу да користе свим удружењима која раде директно са децом.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Потпредседница Народне скупштине Републике Србије и чланица скупштинског Одбора за права детета Елвира Ковач представила је активности парламента на изменама домаћег законодавства и примени међународних конвенција у области заштите права детета и навела да су у борби против сексуалне експлоатације потребне и вршњачке едукације.

Министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић нагласила је да је неприхватљива свака врста насиља и да је у борби против сексуалне експлоатације деце веома важна превенција и указивање на сексуално узнемиравање које је често увод у сексуално злостављање.

Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Миомир Ђорђевић указао је да се центри за социјални рад често први сусрећу са случајевима сексуалног злостављања деце и навео да ова тема захтева ангажовање више надлежних органа и других државних актера и исказао спремност министарства да учествује у активностима на заштити деце од сексуалне експлоатације.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

"Сваке године милиони деце су изложени сексуалном злостављању у оквиру породице, друштвене заједнице, у спорту, у школи… Свака држава има проблем са сексуалним искоришћавањем деце а разлика је само у приступу решавању тог проблема“, рекла је директорка УНИЦЕФ-а у Србији Дејана Костадинова.

Помоћница директора Сектора за пружање подршке у заступању и заштити интереса чланица, Привредне коморе Србије Гордана Тиодоровић рекла је да у Србији постоје компаније које примењују интерне протоколе за заштиту деце од злостављања и да је ПКС спремна да својим ангажманом потпомогне начин решавања проблема сексуалне експлоатације деце у приватном сектору.

Заменица заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић представила је активности ове независне институције на заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања, али и превентивни рад кроз Панел младих саветника Заштитника грађана у оквиру којег деца и млади уче о правима детета и начинима њихове заштите.

 
 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас, поводом 20. новембра - Међународног дана детета, да се права сваког детата морају штитити у свакој прилици без изузетка, али да исто тако права детета имају и своја ограничења, а то су права других - права наставника, учитеља, родитеља и вршњака.

„Свако дете има, између осталог, право на образовање, на дружење, на здрав психо-социјални развој и безбрижно детињство. Међутим, права детета имају и своја ограничења онда када почињу да ограничавају права других, тачније права вршњака, родитеља, учитеља и наставника“, навео је Пашалић.

У сусрет обележавању Међународног дана детета, Заштитник грађана је у петак 18. 11. 2022. године одржао едукативну радионицу о правима детета и њиховој заштити са ученицима шестог разреда ОШ „Ратко Митровић“ из Београда који су, између осталог, критиковали насилно понашање ученика средње Техничке школе из Трстеника према наставнику, све то снимали и поставили на друштвене мреже.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Ученици ОШ „Ратко Митровић“ из Београда су заједнички закључили да је у таквим ситуацијама неопходно радити и са децом и са наставницима, уз ангажовање родитеља и шире заједнице, како би се више пажње посветило превенцији насиља а не само реакцији на насиље када се оно већ деси.

Радионицу, са циљем унапређења знања и разумевања деце и младих о њиховим правима и доступним механизмима заштите, водили су ученици полазници Летње школе Заштитника грађана која је одржана у Новом Саду у септембру ове године, заједно са запосленима из Стручне службе Заштитника грађана и чланицом Панела младих саветника Заштитника грађана.

Европски дан заштите деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања који данас обележавамо је прилика да додатно подигнемо свест о важности спречавања сваке врсте насиља над децом, истакао је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Tо уједно прилика да сагледамо проблеме и изазове који су пред нама. Сексуална експлоатација деце на друштвеним мрежама је у порасту, чему погодује низак ризик од откривања починиоца. Такође, дигитална неупућеност одраслих у интернет-активности деце доприноси већој доступности и изложености деце, навео је Пашалић.

Заштитник грађана је нагласио да је веома важно да подигнемо свест о томе да се овај тежак облик кривичног дела дешава у нашем блиском окружењу, али и да утичемо на релевантне институције да повећају своје напоре у његовом сузбијању, као и унапређењу свеобухватне заштите деце.

Заштитник грађана Зоран Пашалић јуче се састао са министарком за бригу о породици и демографију Даријом Кисић како би се разговарало о потреби измена Породичног закона, којима би се додатно унапредио положај и заштита деце у Републици Србији, а тиме и заштита деце од све врсте искоришћавања.