а

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а на основу објава у медијима да је у београдском насељу Миријево отац годинама држао своје дете у изолацији у стану у лошим хигијенским условима али и да је породица од рођења детета на евиденцији Градског центра за социјални рад Београд, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада шест надлежних органа и у духу добре сарадње затражио информације и судске одлуке од Првог основног суда у Београду.

Заштитник грађана од Градског центра за социјални рад у Београду, чија су два одељења - Палилула и Звездара - радила са породицом, тражи да му најкасније у року од 15 дана достави податке о активностима тих одељења у досадашњем раду са породицом имајући у виду да је породица на евиденцији центра од рођења детета, као и о активностима које су предузели ради заштите детета након сазнања да је дете жртва насиља и родитељског занемаривања. Градски центар треба да достави и податке да ли је дете похађало предшколски програм, да ли сада похађа основну школу и да ли је орган старатељства предузео мере како би детету било омогућено остваривање права на образовање.

Заштитник грађана затим од домова здравља Звездара и Палилула тражи да га у истом року обавесте да ли је дете лечено у овим установама, да ли су  здравствени радници до сада приметили знаке насиља или родитељског занемаривања по питању здравственог статуса детета (између осталог и да ли је уредно вакцинисано) и да ли је насиље односно занемаривање пријављено другим надлежним установама.

Од Управе Градске општине Звездара Заштитник грађана тражи да га обавести да ли дете похађа основну школу, да ли је претходно похађало припремни предшколски програм и да ли је у вези са тим информацијама Управа предузимала активности из своје надлежности уколико је детету  поступањем родитеља било ускраћено остваривање права на образовање и васпитање.

Такође, Заштитник грађана од Министарства за бригу о породици и демографију тражи да изврши ванредни стручни надзор над радом Градског центра за социјални рад у Београду - Одељења Палилула и Звездара, и да му резултате надзора достави најкасније у року од 15 дана од дана.

Заштитник грађана затим од Министарства унутрашњих послова тражи да га најкасније у року од 15 дана извести о предузетим активностима по пријавама у претходном периоду, као и активностима предузетим од сазнања да је дете жртва насиља и родитељског занемаривања.

У духу добре сарадње, Заштитник грађана од Првог основног суда у Београду, а имајући у виду да је према наводима из медија надлежни центар покренуо поступак лишења родитељског права за оба родитеља, а суд донео одлуку да се дете повери оцу на самостално вршење родитељског права, тражи да му достави информације о свим поступцима који су вођени или се тренутно воде пред тим судом у вези са овим случајем, а уколико су поступци окончани да достави копије судских одлука.